ทศพิธราชธรรม องค์ธรรมราชา


01

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ไว้ในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เฉลิมพระปรมาภิไธย ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง ที่เปรียบดังพระราชสัจวาจาอันเป็นสัญญาแก่ปวงชนชาวไทย
02
ตลอด 70 ปี พระปฐมบรมราชโองการนั้นประจักษ์แจ้งในจิตสำนึกของปวงชนชาวไทย ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระราชหฤทัยสร้างสรรค์พัฒนาความรู้และวิถีการปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์

ระหว่างงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในทุกวันที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จะมีประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์มารอรับเสด็จอย่างแน่นขนัดสองข้างทางอยู่เสมอ

ในขณะที่มีข่าวว่าในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ สมเด็จพระราชชนนีไม่สนพระทัยแม้แต่พระกระยาหาร และเสด็จมายังพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระบรมศพได้เพียงบางคราว เพราะไม่ทรงสามารถทนต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ ยิ่งได้เห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงพระกันแสงในงานพระบรมศพ ก็ยิ่งมีแต่ทำให้คนไทยทั้งปวงเกิดความเศร้าโศก

เล่ากันว่า มีอยู่วันหนึ่งที่พระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่ เสด็จพระราชดำเนินไป ถวายบังคมพระบรมศพ มีประชาชนคนหนึ่งที่มารอเฝ้าฯ อยู่ได้กราบบังคมทูลว่า “ต่อไปนี้ไม่มีในหลวงแล้ว” พระองค์จึงมีรับสั่งตอบปลอบใจประชาชนว่า

“ในหลวงยังอยู่ …พระอนุชาต่างหากไม่มีแล้ว”

ในหนังสือ ภ.ป.ร. ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพ.ศ.2511 กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

“…เดิมทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ว่า พระองค์จะทรงครองราชสมบัติเพียงชั่วระยะเวลาจัดงานพระบรมศพให้งดงามสมพระเกียรติเท่านั้น เพราะพระชนมายุ 18 พรรษา ไม่ทำให้ทรงรู้สึกว่าจะมีกำลังพระทัยเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปได้ตลอด

การสูญเสียสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชที่ทรงรักและใกล้ชิดสนิทสนมกันมาตลอดเวลาอย่างกะทันหัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ไม่เคยเตรียมพระราชหฤทัยและกำลังพระวรกายมาสำหรับหน้าที่นี้เลย…”

เช่นเดียวกับหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงของเรา)” ของ จิราภา อ่อนเรือง นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ได้กล่าวว่า แม้ว่าในขณะนั้นพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับครองราชสมบัติแล้ว แต่ประชาชนก็ยังลังเลใจ ไม่แน่ว่าพระองค์จะครองแผ่นดินไปโดยตลอดหรือไม่ และในเรื่องนี้ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ตรัสเล่าให้ฟังถึงมูลเหตุที่ทำให้พระเจ้าอยู่หัวทรงรับราชสมบัติว่า พระองค์ทรงเคยกราบทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งก็ได้มีพระราชดำรัสตอบว่า

“เพราะฉันเป็นคนไทย ประชาชนเขาต้องการ ให้ฉันทำหน้าที่นี้”

ในฐานะธรรมราชา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้หลักธรรมในการปกครองบ้านเมือง โดยเฉพาะหลักทศพิธราชธรรม หลักราชสังคหวัตถุ และหลักจักรวรรดิวัตร จึงกล่าวได้ว่า ทรงนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบ พระราชกรณียกิจ
04-%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99

ทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมสำหรับผู้นำ ประกอบด้วยหลัก 10 ข้อ ได้แก่ ทาน การให้ทรัพย์ สิ่งของ ศีล ความประพฤติที่ดีงาม ปริจจาคะ การเสียสละความสุข อาชชวะ ความซื่อตรง สุจริต มัททวะ การมีท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวล ตปะ ความไม่หลงใหลในความสุขสำราญ อักโกธะ ความไม่โกรธ อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน ขันติ ความอดทน และ อวิโรธนะ ความไม่คลาดเคลื่อนจากธรรมะ

ราชสังคหวัตถุ คือ ธรรมะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นหลักการสงเคราะห์ประชาชนของ นักปกครอง ประกอบด้วยหลัก 4 ข้อ ได้แก่ สัสสเมธะ ความฉลาดในการส่งเสริมการเกษตร, ปุริสเมธะ ความฉลาดในการบำรุงส่งเสริมคนดี มีความสามารถ, สัมมาปาสะ ความรู้จักผูกผสานรวมใจประชาชน และส่งเสริมอาชีพ และ วาชเปยะ การมีวาจาอันดูดดื่มน้ำใจ รู้จักพูด รู้จักปราศรัย

ส่วนจักรวรรดิวัตรเป็นเรื่องของพระจริยา 5 ประการที่พระจักรพรรดิพึงทรงบำเพ็ญสม่ำเสมอ เป็นหน้าที่ของนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ ประกอบด้วยธรรมาธิปไตย (การยึดธรรมะเป็นหลัก) ธรรมิการักขา (การจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันชอบธรรมและเป็นธรรม) อธรรมการนิเสธนา (การป้องกันแก้ไขมิให้เกิดการกระทำความผิดชั่วร้ายเดือดร้อนเกิดขึ้นในบ้านเมือง) ธนานุประทาน (การแบ่งปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์ มิให้มีคนขัดสนยากไร้ในแว่นแคว้น) และ สมณพราหมณปริปุจฉา (การปรึกษาสอบถามปัญหากับสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ ผู้ไม่ประมาทมัวเมาอยู่เสมอตามกาลอันควร)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงใช้หลักธรรมในการปกครองและ การพัฒนาประเทศ พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงสนพระราชหฤทัยศึกษาหลักธรรม และทรงเข้าใจหลักธรรมนั้นอย่างถ่องแท้ ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด อีกทั้งยังพระราชทานพระบรมราโชวาทที่เน้นย้ำให้ประชาชนประพฤติยึดมั่นในธรรมเสมอมา
03

ที่มา:khaosod

“น้องโปรด” ลูกเป้ย ปานวาด ฉลองวันเกิด 4 ขวบ..มาดเนี๊ยบ

"น้องโปรด" ลูกเป้ย ปานวาด ฉลองวันเกิด 4 ขวบ..มาดเนี๊ยบ

            อีกหนึ่งทายาทคนดังที่กำลังโตวันโตคืน “น้องโปรด” ลูกชายสุดที่รักของ “เป้ย ปานวาด” ที่ล่าสุดก็ครบรอบวันเกิดของหนุ่มน้อยคนนี้อีกครั้ง ปีนี้ได้ฉลองอายุ 4 ขวบบริบูรณ์ ท่ามกลางงานวันเกิดที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัว

น้องโปรด ได้เป่าเทียนวันเกิดในชุดสุภาพในมาดคุณชาย พ่อป๊อป-แม่เป้ย ร่วมร้องเพลงเบิร์ดเดย์ให้ โดยยังมีคุณปู่และคุณย่าเฝ้าเอ็นดูหลานรักอย่างใกล้ชิด กลายเป็นภาพครอบครัวสุดน่ารักที่มีหลานตัวน้อย..สุดเนี๊ยบเป็นพระเอกของงาน

นอกจากนี้ สาวเป้ย ยังได้โพสต์ข้อความในวันเกิดของลูกชายเอาไว้อย่างซาบซึ้ง โดยระบุว่า “สุดที่รักของแม่…. ลูกคือลมหายใจ คือรอยยิ้ม คือเสียงหัวเราะ คือความสุข คือกำลังใจ คือความอบอุ่น คือทุกสิ่งทุกอย่าง…สำหรับแม่ วันเกิดปีนี้…คือความตั้งใจของแม่ที่จะไม่ต้องการจัด เราจะเป่าเค้กเล็กๆ อยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นก็พอ 

โปรดครับ…ถ้าโตขึ้นได้กลับมาอ่านข้อความของแม่ โปรดจงรู้ไว้นะคับ ว่าแม่รักโปรดมาก และจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้โปรด เหมือนกับโปรดที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับแม่…ปีนี้ เป็นปีที่แม่เจออะไรมากมายเข้ามาในชีวิต แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้แม่ยังยืนอยู่ได้คือโปรดรู้มั้ยครับ ลูกโชคดีที่มีคนรักคนเอ็นดู เยอะแยะมากมาย ขอให้ลูกของแม่ห้อมล้อมไปด้วยความรักที่ดีแบบนี้ตลอดไป ขอให้ลูกของแม่เติบโตสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เป็นเด็กดีของแม่ ของครอบครัว และของสังคมนะครับ แม่รักลูกนะครับ”

น้องโปรด ลูกเป้ย

น้องโปรด ลูกเป้ย

น้องโปรด ลูกเป้ย

น้องโปรด ลูกเป้ย

น้องโปรด ลูกเป้ย

น้องโปรด ลูกเป้ย

น้องโปรด ลูกเป้ย

น้องโปรด ลูกเป้ย

ที่มา:sanook

ชื่นชม สาวใหญ่ใจดี ยื่นอาหารแบ่งปันให้คนขับรถเมล์อย่างสุดแขน ตอนรถติด

สาวใหญ่ใจดี ยื่นอาหารแบ่งปันให้คนขับรถเมล์อย่างสุดแขน ตอนรถติด


โซเชียลชื่นชม สาวใหญ่บนรถทหาร แบ่งปันน้ำใจ ยื่นอาหารแบ่งให้คนขับรถเมล์จนสุดแขน ระหว่างช่วงรถติด

         ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ของคนไทยที่มีน้ำใจต่อกัน ที่ล่าสุด (23 ตุลาคม 2559) ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @LayHanChanBaek ได้โพสต์ภาพบรรยากาศบริเวณใกล้ ๆ สนามหลวง ซึ่งมีสภาพการจราจรรถค่อนข้างติดและมีอากาศร้อน แต่จู่ ๆ ก็มีเหตุการประทับใจเกิดขึ้น เมื่อหญิงสาวท่านหนึ่งที่นั่งอยู่บนรถทหาร กำลังอื่นอาหารไปแบ่งปันให้คุณลุงคนขับรถเมล์อย่างสุดแขน

         ทางด้านคุณลุงคนขับรถเมล์ก็ยืดตัวออกมารับจากทางหน้าต่าง จนกลายเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่สร้างความประทับใจให้กับชาวโซเชียลและผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก

สาวใหญ่ใจดี ยื่นอาหารแบ่งปันให้คนขับรถเมล์อย่างสุดแขน ตอนรถติด
สาวใหญ่ใจดี ยื่นอาหารแบ่งปันให้คนขับรถเมล์อย่างสุดแขน ตอนรถติด
ที่มา:kapook

หนุ่มอเมริกันใจงาม ลงแรงซ่อมถนนเป็นหลุมบ่อ ทำความดีถวายในหลวง

ซ่อมถนน

          หนุ่มอเมริกันใจงาม ลงแรงซ่อมถนนหลุมบ่อที่ขอนแก่น ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 รับ ตัวเองก็รักพระเจ้าอยู่หัวเช่นกัน หลังศึกษาพระราชกรณียกิจต่าง ๆ

         ผู้สื่อข่าว workpointtv.com รายงานว่า นายปีเตอร์ เจมส์ เอมัวร์ วัย 52 ปี สัญชาติอเมริกัน ได้ซ่อมถนนทำความดีถวายในหลวงที่เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งถนนคอนกรีตรอบบึงหนองโคตร มีรอยแตกร้าวหลายแห่ง เป็นหลุมบ่อไม่เท่ากัน บางจุดแตกร้าวลึก 10-15 เซนติเมตร กว้าง 1.20 เมตร

          อย่างไรก็ตาม นายเจมส์ได้มีผู้ช่วยคือ นางเปรมหทัย เอมัวร์ ภรรยาชาวไทยวัย 34 ปี ซึ่งทั้งคู่ได้ขับรถบรรทุกยางมะตอยกว่า 20 ถุงออกจากบ้าน นำไปซ่อมถนนที่เป็นหลุมบ่อ ใช้จอบทุบให้แน่นจนผิวถนนเรียบเสมอกัน

ซ่อมถนน

          ด้านนายปีเตอร์ ให้สัมภาษณ์ผ่านทางภรรยาว่า ตัวเองทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทซ่อมบ้าน ต่อเติมบ้าน มาเที่ยวประเทศไทยทุกปี กระทั่ง 6 ปีที่ผ่านมาได้รู้จักกับนางเปรมหทัย จึงขอแต่งงาน หลังจากนั้นตนจะมาประเทศไทยทุกเดือน โดยที่ภรรยาอยู่ไทย มีบุตรสาวด้วยกัน 2 คน
          นายปีเตอร์ ยังเล่าอีกว่า ตอนแรกที่มาประเทศไทย เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ประดับทุกที ตนจึงสงสัยว่าคนไทยทำไมรักในหลวงขนาดนี้ จึงเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พบว่า ในหลวงทรงเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แก่ตนมาก ๆ โดยเฉพาะการอุทิศตนเพื่อคนอื่น คงไม่มีราชวงศ์ไหนจะมีพระราชาเช่นนี้ นอกจากนี้ โทรทัศน์ของประเทศไทยก็มีข่าวพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักทุกแห่งในประเทศ เพื่อความกินดีอยู่ดีของคนไทย

          อย่างไรก็ตาม เมื่อเห็นข่าวในหลวงสวรรคต พบว่าคนไทยออกมาแสดงน้ำใจจำนวนมาก เพราะรักในพระเจ้าอยู่หัว และเมื่อตนมาอยู่ที่นี่ มีภรรยาเป็นคนไทย ก็มีความรักในหลวง จึงอยากมีส่วนร่วมเหมือนคนไทยคนอื่น ๆ จึงขอทำความดีให้เป็นประโยชน์แก่คนไทยด้วยการซ่อมถนนที่เป็นหลุมบ่อใกล้บ้านเสียก่อน

ซ่อมถนน
ที่มา:kapook

ดราม่ามั๊ย? คนไทยแห่คอมเม้นท์รูป “โรนัลโด้” โพสต์ท่านี้กับเศียรพระ

ดราม่ามั๊ย? คนไทยแห่คอมเม้นท์รูป "โรนัลโด้" โพสต์ท่านี้กับเศียรพระ

        เป็นกระแสในหมู่แฟนบอลทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่นับถือพุทธเป็นศาสนาประจำชาติอย่างประเทศไทย เมื่อ “คริสเตียโน่ โรนัลโด้” โพสต์ท่าสุดเท่แบบนี้

ดาวเตะเรอัล มาดริด โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก Cristiano Ronaldo ของตนเอง ที่มีผู้ติดตามกว่า 117 ล้านคนทั่วโลก ขณะยืนคู่กับเศียรพระพุทธรูปพร้อมกับเหยียบบริเวณขอบปูนด้านหน้า ด้วยแคปชั่นว่า“Bom dia” (คำทักทายภาษาโปรตุเกส แปลว่า สวัสดีตอนเช้า)

ซึ่งหลังจากกัปตันทีมชาติโปรตุเกสเผยแพร่รูปออกไปก็มีแฟนคลับจากทั่วโลกเข้าไปวิจารณ์กันอย่างเนืองแน่นมากกว่า 30,000 คอมเม้นท์

โดยคนไทยส่วนหนึ่งเข้าไปบอกว่าเป็นการแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ลบหลู่พระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนและผู้พบเห็น

แต่อย่างไรก็ดี กลับมีแฟนคลับไทยจำนวนมากกว่าที่เข้ามาปกป้อง “เจ็ตโด้” โดยให้เหตุผลว่าอย่ายึดติดมากเกินไป อีกทั้งศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้บูชารูปปั้น ซึ่งขัดต่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำ

 

ซึ่งล่าสุดดาวเตะชื่อดังที่โพสต์รูปนี้มาแล้วกว่า 6 ชั่วโมง ก็ยังไม่ได้ลบภาพเจ้าปัญหานี้และปล่อยให้มีการแชร์ภาพต่อไปอีกกว่า 25,000 ครั้ง พร้อมยอดคนกดถูกใจอีกกว่า 8 แสนคน

ทั้งนี้ โรนัลโด้เคยมีปัญหากับชาวพุทธมาแล้ว หลังจากเคยนำพระพุทธรูปไปวางหน้าประตูเสมือนของตกแต่งบ้านชิ้นนึง แถมยังปล่อยให้มีการถ่ายทำเยี่ยมชมอย่างสบายๆอีกด้วย

ที่มา:sanook

 
 

เปิดให้ปชช.ดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง ร.9 กว่าสามหมื่นภาพ

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินำพระบรมฉายาลักษณ์เก่าหายากของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดเก็บอยู่ในคลังภาพจำนวนกว่า 30,000 ภาพ มาเผยแพร่ให้ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ นำไปเก็บไว้เป็นที่ระลึก หรือให้สื่อมวลชนนำไปใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้

โดยคลังภาพดังกล่าวมีตั้งแต่พระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงพระเยาว์ และขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจทั่วประเทศ ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.nat.go.th นอกจากนี้ ยังได้จัดรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ลงแผ่นซีดี เพื่อมอบให้กับสื่อมวลชนนำไปจัดทำสารคดีเผยแพร่สู่ประชาชนชาวไทย และต่างประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวมีจุดประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจให้เป็นที่กว้างขวาง หากจะนำไปใช้ในเชิงธุรกิจขอให้ประสานงานกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติก่อนจะนำไปใช้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556

ที่มา:mthai

“สุขุมพันธ์”โพสต์อำลาเก้าอี้-ขอบคุณคนกรุงที่เลือกให้เป็นผู้ว่ากทม. 2 สมัย

            หลังจากที่ คสช.มีคำสั่งตามมาตรา 44 ปลดม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่ากทม. แล้วแต่งตั้งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ขึ้นเป็นผู้ว่ากทม.คนใหม่ ซึ่งมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา

ล่าสุดวันที่ 19 ต.ค. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้โพสต์ในเฟซบุ๊ค ว่า ผมขอแสดงความยินดี และขอให้กำลังใจ ท่านพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครับ ขอขอบคุณผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ที่ในช่วงเวลาเกือบ 8 ปีที่ผ่านมา ทุกท่านได้ช่วยทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน และขอให้กำลังใจทุกท่านในการที่จะร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป

ขอบคุณท่านผู้บริหารฝ่ายการเมืองกรุงเทพมหานครทุกท่าน ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่านประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่านเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และท่านผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งสมัยแรกและสมัยที่ 2 ที่ได้ทำงานทุ่มเทเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด

ที่สำคัญที่สุด ผมขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ผมดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถึง 2 สมัย ในช่วงเวลาที่เราผ่านวิกฤตมหาอุทกภัย และการเมือง ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครอย่างดียิ่ง น้ำใจของทุกท่านผมจะจดจำไว้จนชีวิตนี้จะหาไม่

ผมขออำลาทุกท่านจากภารกิจสำคัญที่ท่านมอบหมายให้ผมทำในช่วงเวลา 8 ปีที่ผ่านมาในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่ผมจะไม่อำลาความตั้งใจที่ผมจะทำสิ่งดีๆ ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมถึงพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครด้วย

ผมทำงานภาครัฐและภาคประชาชนมาโดยตลอดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสอนที่จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยกว่า 16 ปี การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 12 ปี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกือบ 8 ปี หรือเป็นผู้ให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาเกือบ 2,000 ทุนมากว่า 30 ปี และตั้งใจที่จะทำงานให้กับส่วนรวมตลอดไป

13708384_896709933774560_4378650465871850028_o-1

 

ที่มา:khaosod

หนึ่งเดียวในไทย เหรียญพระราชทาน แทนบัตรประชาชนชาวเขา

        นายสุหยี่ เพื่องฟู อายุ 78 ปี ชาวบ้านม้งดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โชว์เหรียญที่ระลึกแห่งความภาคภูมิใจ พร้อมเล่าว่าในอดีตมีโอกาสได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร พร้อมกับชาวเขาเผ่าอื่น ๆ อีก 20 คน เพื่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้รับพระราชทานเหรียญที่ระลึกเหรียญนี้ ซึ่งเป็นเสมือนกับบัตรประชาชนของชาวไทยภูเขาในอดีต จวบจนทุกวันนี้ก็ยังเก็บรักษาไว้กับตัวอยู่ตลอดเวลา

สำหรับเหรียญที่ระลึกนี้ นับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการทะเบียนราษฎ์ ที่มอบให้ชาวบ้านม้งดอยปุยแทนบัตรประชาชนเมื่อสี่สิบปีก่อน ( พ.ศ. 2506 ) ที่ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการปลูกพืชเสพติด และสงครามความเชื่อเรื่องคอมมิวนิสต์ แต่ด้วยพระราชอัจฉริยภาพที่กว้างไกล ในการพัฒนา ทำให้ชาวเขาสามารถพึ่งพาตนเอง จนทำให้ปัญหาเหล่านี้ยุติลง

ความพิเศษของเหรียญนี้ ก็คือทุกเหรียญจะมีการตอกโค้ดหมายเลขประจำเหรียญ ซึ่งยุคนั้นการอพยพถิ่นฐานของชาวเขาและการสำรวจการสำมะโนประชากร การพิสูจน์สัญชาติเพื่อทำบัตรประชาชนนั้นเป็นไปยาก เหรียญนี้จึงถือเป็นบัตรประชาชนชาวเขาโดยพฤตินัย ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณประทานเพื่อแจกให้ชาวเขา เมื่อคราวพระราชสมภพครบ 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2506 เพื่อแจกให้ชาวเขาที่เลิกฝิ่น และใช้แทนบัตรประชาชนสำหรับชาวเขา

ขณะที่ลักษณะเป็นเหรียญห้อยคอ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ / ด้านหลัง เป็นรูปแผนที่ประเทศไทย และมีการตอกโค้ดหรือ หมายเลขประจำตัวลงในแต่ละเหรียญ

นายสุหยี่ ทิ้งท้ายด้วยว่า ปัจจุบันชาวเขากว่า 20 คน ที่เดินทางเข้าเฝ้า และรับพระราชทานเหรียญที่ระลึก ได้เสียชีวิตไปหมดแล้ว วันนี้เหลือเพียงตนเองคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเหรียญนี้ตนเองยังเก็บรักษาติดตัวไว้ตลอดเวลา ตามรับสั่งของพระองค์ท่าน พร้อมบอกด้วยว่า ยังทำใจไม่ได้เมื่อคิดถึงพระองค์ท่าน

ที่มา:mthai

ปู ไปรยา ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง น้ำตาไหลทุกครั้งที่เอ่ย

ปู ไปรยา ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง น้ำตาไหลทุกครั้งที่เอ่ย

             ดาราสาว “ปู ไปรยา” ในช่วงเช้าวันนี้ (17 ต.ค.) ได้ลงมาลุยแจกข้าว-แจกน้ำที่เต้นท์กองทัพบก ที่เจ้าตัวเดินเข้าไปขออาสาช่วยแจกจ่ายอีกแรง เพราะเห็นใจเจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วหลายวันยังไม่พัก พร้อมพูดด้วยความตื้นตันใจทุกครั้ง เมื่อเอ่ยถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอดุลยเดช

ความรู้สึกวันนี้ที่มาช่วยแจกข้าว
“จริงๆ มาช่วยกองทัพบกค่ะวันนี้ ทำเพื่อพ่อ และทำเพื่อคนไทยด้วย ในฐานะดาราเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันได้ และก็ให้กำลังใจพี่ๆ ทหารที่เหนื่อยกันมากแล้ว”

วันนี้มาที่เต้นท์กองทัพบกได้ยังไง
“พอดีว่าเมื่อคืนคุณแม่พี่โน้ตมาชวนค่ะ เขาเรียนคลาส ว.ป.อ ก็เลยชวน แล้วพอดีเห็นข้างๆ เป็นกองทัพบกก็เลยเดินไปขอ ว่าอยากให้ช่วยไหม ก็เลยมาช่วยค่ะ ขอเขาช่วยค่ะ”

เห็นบรรยากาศประชาชนเดินทางมาเยอะอย่างต่อเนื่องเรารู้สึกยังไง
“ก็จริงๆคนไทยเราต้องมห้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ ปูเชื่อเราคนไทยรักกัน รักพ่อ และพ่อทำเพื่อเรามาเยอะแล้ว ตอนนี้เราก็ต่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และดูแลกันเพื่อพ่อค่ะ”

เมื่อวันที่ 14 เราก็ได้มารอบนึงแล้ว
“มาค่ะ วันที่ 14 มานั่งที่สนามหลวง มาส่งพระศพค่ะ วันนั้นที่ถอดรองเท้าเพราะพอดีว่านั่งติดกันมากค่ะ ก็เลยถอดรองเท้ากลัวรองเท้าไปโดยคนข้างหลังค่ะ”

ย้อนถามถึงความรู้สึกวันนั้นหน่อย
“พูดแล้วจุก ก็เหมือนกับทุกคนค่ะ เป็นความรู้สึกที่พูดไม่ถูกค่ะ”

ช่วยอะไรก็ได้ก็อยากช่วยใช่ไหม
“ปูว่าในฐานะคนไทยทุกคนถ้ามีโอกาสก็อยากทำ”

มีคำสอนของในหลวงที่เรายึดไว้ไหม
“หลายอย่างค่ะ เศรษฐกิจพอเพียง ทำความดี หลายๆ อย่างที่ในหลวงพูดปูก็ยึด คือจริงๆ ทุกอย่างที่ท่านพูดเราสามารถใช้ในทุกวันได้ ท่านเป็นเหมือนพ่อเรา เราเป็นลูกเราก็เชื่อฟังพ่อและทำตามที่พ่อสอน”

จะมีโอกาสมาอีกไหมวันอื่นๆ
“มีค่ะ เดี๋ยวจะมาอีก เห็นเค้าบอกว่าจะมีทุกๆวันแล้ว ก็เชิญมาที่กองทัพบกค่ะ มีน้ำและมีอาหารค่ะ”

สุดท้ายอยากพูดอะไรถึงในหลวงไหม
“ก็รักพ่อมาค่ะ จะทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ พูดยากค่ะ พูดแล้วน้ำตาจะไหล ขอพูดแค่นี้ละกันค่ะ”

ปู ไปรยา

ปู ไปรยา

ปู ไปรยา

ปู ไปรยา

ปู ไปรยา

ปู ไปรยา

ที่มา:sanook

น้ำใจคนไทย บนเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพ

น้ำใจคนไทย บนเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพ

         (14 ต.ค.) บนเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ มีพสกนิการชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาปักหลักรอเพื่อน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยหัวใจอาลัยเฉกเช่นเดียวกัน

ตลอดเส้นทาง ได้พบเห็นน้ำใจของคนไทยที่มีให้กัน ทั้งนำน้ำดื่ม ขนม ลูกอม ผ้าเย็น มาแจกจ่ายให้ประชาชนที่เฝ้ารออย่างเนืองแน่น รวมทั้งมีบริการขับรถจักรยานยนต์รับส่งฟรีสำหรับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ที่จะเดินทางมาร่วมส่งขบวนเสด็จด้วย ซึ่งความดีที่ทุกคนตั้งใจทำนี้ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ทรงเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคน

ทีมข่าวได้สัมภาษณ์ คุณต่อ หนึ่งในคนที่มาคอยให้บริการขับรถจักรยานยนต์รับส่งประชาชนฟรี ได้บอกเล่าว่า…

“ก็อยากจะทำให้พ่อหลวงท่านครับผม ทดแทนพระคุณท่านครับ ตั้งแต่ 5 โมงเย็น ให้บริการประชาชนทั่วไปครับผม เริ่มตั้งแต่ถนนพระอาทิตย์ไปจนถึงแยก และท่าเรือเทเวศน์ จากนั้นก็ค่อยกลับมารอที่ตรงนี้ น่าจะอยู่ถึงประมาณสัก 3 ทุ่มครับ”

ที่มา:sanook